sử dụng thời gian hiệu quả

Quản lý thời gian hiệu quả bạn đã biết cách chưa

quan-li-thoi-gian21_1232015145846

Xác định mục tiêu là cách quản lý thời gian khoa học nhất. Khi có mục tiêu rõ ràng bạn sẽ biết mình cần phải