vì sao lại nhảy việc

Khi quyết định “Nhảy việc” được gì và mất những gì

Businessman jump on light bulbs, Business concept

Trong công việc cũng vậy nếu bạn cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, thì suốt đời bạn vẫn là người mới trong một